นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 63

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

มหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net

ปีการศึกษา 2562 คะแนน O-net ชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ย 41.34

ปีการศึกษา 2562 คะแนน O-net ชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ย 43.69 สูงสุดเป็นลำดับที่ 1 ของ สพป.ชย 1